Bồn tắm công cộng lớn

  • 6a3b29e963fc6a32136f5eb4c7cd6a8c-2.jpg
  • -1-16.jpg
  • -4-5.jpg
  • -2-15.jpg
  • -1-17.jpg
  • -2-16.jpg
  • -3-9.jpg
  • -1-18.jpg
  • 99477c92b2fd464ae8aa4d5b6c0ad2ef-2.jpg
  • -3-10.jpg


| Gi? m? c?a
15:00 - 00:00
6:30 gi? sáng - 9 gi? 30 sáng

B?n t?m dành cho nam

-1-19.jpg
B?n t?m l?n và bu?ng t?m

-1-20.jpg
Phòng xông h?i

-3-11.jpg
Phòng thay đồ

B?n t?m dành cho ph? n?

-1-22.jpg
Gian t?m l?n và bu?ng t?m

99477c92b2fd464ae8aa4d5b6c0ad2ef-3.jpg
Phòng xông h?i

-3-12.jpg
Phòng thay đồ